Изказване на министър Орешарски по време на официално подписване на Годишно финансово споразумение 2006 между Република България и Европейската комисия от името на Европейската общност по програма САПАРД

23.10.2006 г.

Ваше Превъзходителство,

Уважаеми министър Кабил,

Дами и господа,

За мен е удоволствие да подпиша последното финансово споразумение по програма САПАРД. С подписа си пожелах на господин Кабил да усвои на сто процента помощта и по този начин да разсее и последните съмнения в капацитета на българската администрация да усвоява по един ефективен и полезен за икономиката ни начин, както предприсъединителните, така и структурните инструменти на Общността.

Финансовото споразумение в някаква степен е по-сериозно предизвикателство пред нас. Първо поради по-големия обем спрямо финансовите споразумения от предишните години и второ – поради по-краткия срок, който е 31 декември 2008 г. Гледайки във времето начина, по който Министерство на земеделието усвоява във все по-кратки срокове, аз съм убеден, че тази задача е изцяло във възможностите на администрацията ни да се справи с нея.

Искам да подчертая, че натрупания до момента опит по прилагането на програма САПАРД е изключително полезен не само за българските фермери, за нашата администрация, а преди всичко в контекста на предстоящото усвояване на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Механизмите на усвояване на средствата по САПАРД са доста аналогични на механизмите на усвояване на средствата по фондовете, до които ще имаме достъп след 1 януари 2007 г.

В заключение бих искал да подчертая, че Министерство на финансите, Националният ръководител, носещ цялата финансова отговорност по програма САПАРД и Националния фонд като компетентен орган полагаха, полагат и ще продължат да полагат всички необходими усилия за успешно приключване на програма САПАРД.

Използвам повода и да благодаря на всички експерти, както от Европейската комисия, така и от Министерство на земеделието и Министерство на финансите, за усилията по подготовката на това споразумение.

Благодаря за вниманието!