Изказване на министър Орешарски при откриване на международен семинар на тема «Прозрачността и отношенията с медиите като средство за борба с измамите и корупцията, засягащи финансовите интереси на ЕС»

09.10.2006 г.

Уважаеми господин министър-председател,

Уважаеми господин министър,

Уважаеми дами и господа,

Изключително ми е приятно, че имам възможността да участвам в откриването на настоящия международния семинар на тема „Прозрачността и отношенията с медиите като средство за борба с корупцията и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС”. Позволете ми най-напред да поздравя организаторите на това събитие – Комуникационната мрежа на ОЛАФ, Министерство на вътрешните работи и Международната федерация на журналистите.

Медиите винаги са заемали важно място в нашите усилия за повече прозрачност при управлението на публичните финанси. Затова и сътрудничеството с журналисти от българските и чуждестранните медии, както и с представителите на неправителствения сектор, винаги е било неизменна част от политиката на Министерство на финансите.

Трудно може да си представим, че негативните явления, породени от корупцията и измамите, могат да бъдат преодолени само и единствено с усилията на държавата и нейните органи. Специално бих подчертал ролята на журналистите, които чрез своите разследвания и активна гражданска позиция допринасят изключително много за разкриване на подобни негативни явления. Често информацията, до която достигат медиите е важен и полезен сигнал за стартиране на проверките на институциите, които са отговорни за прилагането на съответни програми и стандарти.

Министерство на финансите е партньор на ОЛАФ и в тази връзка искам да ви уверя, че и занапред може да разчитате на близко сътрудничество със своите оперативни партньори, каквито са специализираните структури на Министерството - Агенцията за финансово разузнаване, Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници”. Подобрената координация между и тях, като и взаимодействието със специализираните органи, като МВР Прокуратурата, е все по-ефективно и дава по-добри резултати в последните няколко години.

До този момент, като бъдеща страна-членка на ЕС, България натрупа значителен практически опит в изпълнението на предприсъединителните програми на Европейския съюз. В процеса на прилагането им бяха изградени задължителната нормативна база, писмени процедури и институционален капацитет, които да гарантират ефективна борба с нередностите и наличие на механизъм за координация между всички отговорни институции на национално ниво. Днес, с известна доза удовлетворение, можем да отчетем, че през годините не допуснахме сериозни нарушения при усвояване на европейските грантове. Актуалната ни задача на настоящия етап е затвърждаване и развитие на този опит, в контекста на нарастващите от следващата година парични потоци по линия на Структурните и Агро-фондовете от ЕС.

Борбата с измамите и корупцията обаче, не се свежда само до осъществяването на законодателни промени и изграждането на механизми за докладване и подобряване на административния капацитет на държавните органи. Основна част от тази борба е свързана с една по-мащабна промяна – промяна на отношението на обществото и мисленето на всеки един гражданин в посока категорична непримиримост към всеки акт на корупция и нарушение. Тази промяна може да бъде осъществена само след последователно и ефективно информиране на обществото за съществото на корупционните проявления и санкциите в националното законодателство. Това, заедно с популяризиране на разбирането, че всеки акт на корупция и измама е директна кражба от данъкоплатеца, може да гарантира ефективно изпълнение на предвидените нормативни разпоредби и създадените процедури за борба с корупцията и измамите. За успешното реализиране на тази задача разчитаме изключително много и на медиите.

Накрая бих искал да пожелая ползотворен семинар на всички.

Благодаря за вниманието!