ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪР ОРЕШАРСКИ ПО ВРЕМЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА "СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

28.07.2006 г.

Уважаеми дами и господа,

С наближаване на датата на пълноправното ни членство в ЕС все по-важно става обществото в България да бъде запознато с възможностите на Структурните и Кохезионния фонд за ускоряване на икономическото ни развитие и за намаляване на различията между нас и останалите страни-членки на ЕС.

Министерството на финансите е определено за национален координатор на средствата по тези фондове и ние стартираме поредица от представяния и обсъждания на стратегическите документи, които се подготвят от Правителството и въз основа на които ще усвояване средствата.

През последните години ние ползвахме предприсъединителни инструменти, които станаха доста популярни – Програмите ФАР, ИСПА и САПАРД. Те бяха насочени към преструктуриране на икономиката и въвеждане на европейските изисквания в много сфери. Основна част бяха предназначени за хармонизиране на законодателството и системите за контрол на неговото спазване.

След пълноправното ни членство за нас ще бъдат достъпни значително повече финансови средства – за периода 2007 -2013 година от Европейски фонд за регионално развитие за България са разпределени 2 855 млн евро – от Европейския социален фонд ще имаме 1 008 млн евро, от Кохезионния фонд – 2 010 млн евро и 196 млн евро ще бъдат насочени към териториално сътрудничество. Или общо 6 069 млн евро за седемгодишния период. Финансовата рамка и прилагащите регламенти бяха одобрени на 11 юли и предстои тяхното публикуване в Официалния вестник на ЕК.

Общият европейски бюджет заделя 37% или 307.9 млрд евро, с които страните членки са приели да бъдат насочени към дейности за повишаване на конкурентоспособността чрез растеж и заетост, към опазване и управление на природните ресурси, към подобряване на държавното управление на всички нива.

Разбира се, това са много широки цели, в които са дефинирани три основни приоритета:

- подобряване на привлекателността на държавите, регионите и градовете;

- насърчаване на иновациите, предприемачеството и развитието на икономика на знанието;

- създаване на повече и по-добри работни места.

Инвестициите в тези направления трябва да доведат до сближаване на нивото на развитие на регионите и държавите в ЕС, до подобряване на условията за живот и работа и устойчиво използване на природните ресурси.

От почти една година под координиращата роля на Министерство на финансите и в частност Агенцията за икономически анализи и прогрози разработваме Националната стратегическа референтна рамка, в която се опитваме да очертаем своята визия за страната през 2013 година и да разработим механизмите и инструментите, с които ще я постигнем. Работим и по разработването на оперативните програми, в които ще бъдат изведени основните приоритети и действия за постигане на общите европейски цели за периода 2007-2013 г. Тези стратегически документи се изготвят в тясно сътрудничество със социално-икономическите партньори в страната и с Генерална дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия, което ще гарантира единния подход на всички страни-членки към общите цели.

Основните усилия сега са насочени към изграждане и укрепване на административните структури, които ще гарантират прозрачно управление и контрол върху използването на фондовете. Втората ни основна задача е разработването на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми към нея.

България ще представи своите стратегически документи веднага след приемането ни за пълноправен член и, съгласно Регламента за общите правила за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, ще получим одобрение на Националната рамка в срок до три месеца и на Оперативните програми – в срок до четири месеца.

И сега екипът в Министерство на финансите отразява поредните коментари и препоръки по стратегическите документи, така че през есента да подготвим окончателните варианти и получим одобрение от Министерски съвет преди края на годината.

Усвояването на средствата от европейските фондове ще зависи както от изграждането на административните структури за тяхното управление и контрол, така и от познаването на техните възможности за всеки отделен човек, предприятие и местна власт. Предвид темата на днешната среща сме поканили и отличените участници в традиционния Конкурс на МФ за есе, като темата е тясно свързана с днешната тема – „Предизвикателствата пред България за ефективното усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС”. Имам удоволствието да им връча наградите и да им пожелая много успехи в постигането на всички амбициозни цели и реализирането на всички техни мечти.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация