Изказване на министъра на финансите Пламен Орешарски по време на среща с министъра на вътрешните работи Румен Петков и посланиците на страните-членки на ЕС

26.04.2006 г.

Уважаеми г-н Министър,

Ваши превъзходителства,

Дами и господа,

Министерство на финансите, което днес имам отговорността да ръководя, ясно осъзнава своите ангажименти в усилията на Правителството да въведе пълна прозрачност в своята дейност и да насърчи антикорупционните политики и практики. Аз и моят екип сме водени от разбирането, че тези усилия следва да се реализират системно, чрез пакет от законови и регулаторни, институционални и функционални действия за постигане на трайни и устойчиви резултати в борбата срещу нарушенията на финансовите правила и регламенти. Затова не се ограничаваме до фрагментарни мерки, а работим по цялостна стратегия за противодействие на корупцията и финансовите нарушения. На основни моменти в нея ще се спра в това мое обръщение към Вас.

1. Институционални и законови промени

За периода бяха извършени най-мащабните преструктурирания на Министерството след старта на икономическите реформи в страната.

Създаде се Националната агенция за приходите на основата на данъчната администрация и администрацията, събираща социално-осигурителните вноски. Разчитаме тази структура да съдейства за повишаване на събираемостта на бюджетните приходи и да обективизира в по-голяма степен взаимоотношенията между приходната администрация и бизнеса.

Наследената от дореформения период система за държавен финансов контрол се преобразува и на нейно място се създаде вътрешния одит при разпоредителите с бюджетни кредити и държавната финансова инспекция.

Вътрешните одитори ще спомогнат за повишаване на ефективността на разходването на публичните фондове, а финансовата инспекция ще подобри финансовата дисциплина, в т.ч. ще проверява евентуални нарушения при усвояване на предприсъединителните и структурните фондове на Общността.

Институционализира се Централното координационно звено за управление на предприсъединитерните и структурните фондове. Създадоха се нови за страната звено за вътрешен контрол и сертифициращ орган в състава на Министерство на финансите.

Тези институционални промени предпоставят по-висока степен на хармонизация на фискалните практики у нас с тези в Общността Те бяха предшествани от разработването и приемането на нови закони – Данъчно осигурителния процесуален кодекс, Законите за финансовия одит, за системите за финансово управление и финансовата инспекция. Паралелно с тях променихме редица съществуващи закони или подготвихме нови в областта на бюджета, застрахователния сектор, банките, капиталовите пазари, прането на пари. В други сектори сме изработили проекти – нови материални данъчни закони, инкриминиране на по-широк кръг данъчни измами, регулация на безмитната търговия. Крайната ни цел е не само постигане на пълно съответствие с правото на Общността а и улесняване на по-ефективното прилагане на антикорупционни политики.

2. Вътрешен контрол и функционална активност

Отдаваме първостепенно значение на дисциплиниране на служителите в системата на Министерство на финансите и обучението им в прилагане на принципите на прозрачност в работата, с особен акцент в контролните агенции – НАП, Митници, АДВ, АФР. Укрепваме инспекторатите им за вътрешен контрол, въвеждайки принципа на контрол върху контролиращите. Стартирахме механизми за внезапни проверки на осъществяващите контролни функции инспектори и митничари. Както при данъчните инспектори, така и при митническите служители въведохме системи за ротация при данъчните ревизии и митническите пунктове. От началото на годината извършваме вътрешни одити на системите в НАП и Агенция Митници. Адаптирахме системите за стимулиране на служителите в по-голяма зависимост от постигнатите резултати. Изискваме деклариране на имуществото на служителите от НАП и Агенция Митници.

Част от процедурите в НАП бяха променени. Разделихме ревизионния процес така, че органите по възлагането, по изготвянето на ревизионния доклад и издаването на ревизионния акт да са различни. Разширихме кръга на директори, които одобряват възстановяването на ДДС с превантивна цел. Обособихме звено “Средни данъкоплатци”, на примера на добре работещото до момента звено “Големи данъкоплатци”, с цел по-компетентно обслужване на фискално значимите длъжници и намаляване на корупционния натиск върху нашите служители.

В Агенция Митници въведохме лични идентификационни карти на оперативния състав, функционират горещи телефонни линии и пощенски кутии за приемане на жалби и сигнали от клиенти на агенцията.

В АФР прецизирахме подхода при изпращане на сигнали към специализираните органи за съмнения за пране на пари с оглед на по-ефективни крайни резултати. Повишихме изискванията към финансовите институции и другите субекти, които са задължени да докладват на АФР, като само за последните няколко месеца сме наложили глоби на 4 подконтролни субекти.

Новосформираната Държавна финансова инспекция вече започна проверки на всички бенефициенти на бюджетни средства, които осъществиха мероприятия по възстановяване на засегнатите от миналогодишните наводнения райони на страната.

3. Взаимодействие с други институции

Насочихме усилията си и към подобряване на координацията с другите правоохранителни звена и на първо място – МВР, Прокуратура и Следствие.

В края на миналата година назначихме съвместно с органите на МВР и Прокуратурата данъчни проверки на фирми и лица, за които има подозрения за участие в криминогенни прояви, като до момента са приключили 177 проверки и разкрити близо 4 млн.лева невнесени данъци. Подписахме инструкция за взаимодействие на НАП и МВР, предстои подписване на подобна инструкция с Главна прокуратура.

Агенция Митници също координира своите действия със съответни звена от МВР и продължава сравнително успешната практика на използване на мобилните групи, в чиито състав има представители на НСБОП и консултанти от “Краун Ейджънс”.

Отделните контролни агенции продължават активното си сътрудничество с наши европейски партньори на двустранна основа. Полагаме усилия за по-нататъшно ефективно партньорство с OLAF.

4. Резултати

Първите резултати от коментираните по-горе мерки са обнадеждаващи. За първото тримесечие на настоящата година ръстът на приходи в Агенция Митници възлиза на над 380 млн.лева или 135% спрямо същия период на миналата година. Установени са 3800 митнически и 60 валутни нарушения, от които близо 50% са с висока степен на обществена опасност. Същите резултати са по-добри от предшестващите сравними периоди. Задържани са 206 кг наркотични вещества в общо 31 случая на разкрита контрабанда.

АФР също активизира своите усилия, като за първите три месеца на годината са изпратени 61 сигнала за съмнения за пране на пари, в 40 случая са изпратени запитвания до чужди финансово разузнавателни служби и се обработват 30 запитвания от външни партньори. По данни на Висшата касационна прокуратура, към настоящия момент има образувани 58 наказателни досъдебни производства за пране на пари и внесени 9 обвинителни акта.

Гледаме на извършеното до момента като на начало на изпълнение на цялостната стратегия за по-ефективно противодействие на корупционни практики и нарушения на финансовите правила.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация