Обръщение на г-н Пламен Орешарски, министър на финансите към участниците в семинара на ЕБВР „Инвестиции в производството и промишления сектор в страните от Югоизточна Европа”

09.02.2006 г.

Уважаеми г-н президент на ЕБВР,

Уважаеми г-н председател на съвета на управителите на ЕБВР,

Уважаеми г-н министър-председател на Република България,

Уважаеми господа министри,

Уважаеми госпожи и господа,

За мен е голяма чест да приветствам с добре дошли всички участници в настоящия семинар, посветен на инвестициите в производствения и промишлен сектор в страните от Югоизточна Европа. Бих искал да благодаря на Президента на ЕБВР г-н Жан Льомиер и на ръководството на Банката за избора на страната ни за домакин на този форум в изключително важния и изпълнен с предизвикателства за региона период на икономическо развитие.

Темата на семинара е показателна за намеренията на Банката да бъде активен участник и да има водеща роля при подпомагането на държавите от Югоизточна Европа за повишаване на конкурентноспособността на производствения сектор, за търсене на нови пътища за привличането на преки чуждестранни инвестиции и за успешното интегриране на региона в европейското икономическо пространство. Организирането на настоящия семинар, предхождащ годишната среща на съвета на управителите на ЕБВР през месец май тази година, е показателно за желанието на банката за намирането на нови форми на сътрудничество и идентификация на нови бизнес възможности на регионално ниво.

През изминалите 15 години от основаването си ЕБВР допринесе значително за осъществяването на икономическите реформи в България в преходния период и превръщането и в действаща пазарна икономика. Банката се явява един от най-големите инвеститори в страната и в резултат на постигнатата макроикономическа стабилност, през последните три години е увеличила инвестициите си у нас с повече от два пъти. Показателно за политиката на ЕБВР за подкрепа и насърчаване на частната инициатива е високият дял на инвестициите в този сектор, който е достигнал 79%.

Присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007г. ще разкрие нови възможности и перспективи за сътрудничество на страната ни с ЕБВР като пълноправен член на ЕС. Основа за това е и приетата през месец декември 2005 г. Стратегия на Банката за България за периода 2005-2007г., в която са залегнали ключовите приоритети на ЕБВР за дейността й в страната ни за предстоящия стратегически период.

Бих искал да изразя задоволство от факта, че банката подкрепя чрез дейността си европейското членство на страната. Като министър на финансите, който е отговорен ефективното усвояване на фондовете на Европейския съюз, трябва да поздравя банката за новата съвместна инициатива JASPERS /Joint Assistance to Support Projects in European Regions/ на Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка. Тази програма значително ще подпомогне България като страна членка при разработването на големи инвестиционни проекти, които ще се финансират от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Убеден съм, че опитът на банката ще бъде от голямо значение при разработката на успешни проекти, които ще се финансират със средства от ЕС.

В заключение позволете ми и като управител за Република България в Европейската банка за възстановяване и развитие още веднъж да благодаря на президента г-н Жан Льомиер, на председателя на съвета на управителите на ЕБВР, заместник-министър председател и министър на финансите на Кралство Нидерландия г-н Герит Залм, както и на ръководството на ЕБВР за подкрепата на икономическото развитие на страната ни и в частност за стимулиране на инвестиционния климат у нас.

Пожелавам ползотворна работа на участниците в семинара и се надявам на успешна реализация на бизнес идеите, които ще бъдат дискутирани на този форум.

Благодаря за вниманието.