Въпрос: В случаите, когато бензиностанция закупува газьол от различни доставчици – данъчни складове, има ли изискване ваучерите за гориво, получени от земеделските производители, да се предоставят на конкретния доставчик, от който първоначално е закупено

Отговор: В законодателството не съществува такова изискване. Ваучерът за гориво е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за закупуване на газьол. В съответствие с разпоредбата на чл. 47м, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП),  лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1 (които не са данъчно задължени лица по ЗАДС, т.е. дружества-дистрибутори, бензиностанции) от ЗПЗП, приемащи ваучери за гориво като платежно средство, имат право да използват приетите ваучери единствено за закупуване на газьол от други лица по чл. 47и, ал. 1, т. 1 (които не са данъчно задължени лица, т.е. дружества-дистрибутори, бензиностанции) или по т. 2 от ЗПЗП (данъчно
задължени лица по ЗАДС, т.е. от лицензирани складодържатели, регистрирани получатели или временно регистрирани получатели).