Въпрос: Възможно ли е дружество собственик на данъчен и неданъчен склад да плаща акциза от данъчния склад с ваучерите за гориво, приети в неданъчния склад от земеделски производител.

Отговор: В случаите, когато дружество е данъчно задължено лице по Закона за акцизите и данъчните складове (лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател) и едновременно с това притежава неданъчен склад,  с приетите ваучери в неданъчния склад следва да си „закупи" гориво от данъчния склад (т.е. да е налице прехвърляне на съответното количество гориво от данъчния в неданъчния склад до номиналната стойност на ваучерите), за да възникне правото на приспадане на акциз по акцизната декларация за съответния данъчен период. Въпреки, че дружеството е едно и също юридическо лице, в този случай осъществява дейност като различни субекти -  като данъчно задължено лице по ЗАДС и като лице, което не е данъчно задължено по закона. Съгласно разпоредбите на ЗАДС, данъчно задължените лица  имат право да приспадат номиналната стойност на ваучерите от дължимия акциз по акцизната декларация, а данъчно незадължените лица, имат право да използват приетите ваучери единствено за закупуване на газьол, като непарично платежно средство.