Данни за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МФ (тримесечни)