Бюджет на ЕС за 2015 година

Бюджетът на Европейския съюз за 2015 г. - втори за новата МФР 2014-2020 г., бе приет в края на 2014 г. Основните параметри на одобрения бюджет за 2015 г. са: 141.2 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания и 145.3 млрд. евро в бюджетни кредити за поети задължения. На графиките е представено разпределението на средствата между различните раздели на бюджета на ЕС за 2015 година.