Консолидиран дълг на сектор "Държавно управление"

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

1. Въведение:

1.1. Министерство на финансите (МФ) в съответствие с чл. 36, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) публикува данни за консолидирания дълг на сектор „Държавно управление". Данните се съставят в съответствие с регламент № 1222/2004 относно съставяне и предаване на  данни за тримесечния държавен дълг и Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност и Регламент на Съвета на ЕС № 679/2010 за изменение на Регламент на Съвета на ЕС № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит.

1.2. Данните за консолидирания дълг на сектор „Държавно управление" и неговите подсектори се изготвят съгласно компетенциите на Националния статистически институт (НСИ) и МФ при спазване на договореностите, заложени в Меморандума за сътрудничество между НСИ, БНБ и МФ при разработване, производство и разпространение на държавната финансова статистика и националните финансови сметки. Предоставянето на данните на Евростат (ЕК) се извършва от НСИ и се публикуват на интернет страницата на Евростат.

2. Дефиниции за дълга на сектор „Държавно управление" и по подсектори:

2.1. "Консолидиран дълг на сектор "Държавно управление" е дългът на сектор "Държавно управление" съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

2.2. "Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

2.3. "Дълг на подсектор "Местно управление" е общинският дълг и дългът на всички лица, които попадат в подсектор "Местно управление", съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

2.4. "Дълг на социалноосигурителните фондове" е дългът на подсектор "Социалноосигурителни фондове" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.

3. Източници на информация:

3.1. Основен източник на данни е официалният регистър на държавния и държавногарантирания дълг, поддържан в Министерство на финансите съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг;

3.2. Централен регистър на общинския дълг, администриран на основание на чл.1, ал.2 от Закона за общинския дълг в МФ;

3.3. Данни от оборотните ведомости на първостепенните разпоредители с бюджет, предоставяни в Министерство на финансите;

3.4. Годишни финансовите отчети на институционалните единици, които се включват допълнително към сектор „Държавно управление". Списъкът на държавните предприятия, чиито финансови задължения под формата на облигации и заеми се включват в обхвата на дълга на сектор „Държавно управление" се определя от НСИ на основание чл. 67. ал.7 от ЗПФ.

4. Основни методологични принципи:

Консолидираният дълг на сектор "Държавно управление" се представя в номинална стойност общо и по категории финансови инструменти и е дължим към края на всяка година.

4.1. Оценяване - финансовите активи и пасиви се оценяват по номинална стойност, която съгласно (ЕО) Регламент № 479/2009 е тяхната лицева стойност (face value);

4.2. Разпределението на дълговите инструменти между дългосрочни и краткосрочни е на базата на оригиналния им матуритет;

4.3. Консолидацията е изключване на финансови пасиви, държани под формата на финансов актив от други институционални единици на сектор "Държавно управление";

4.4. Брутният дълг, както и финансовите активи и пасиви са консолидирани в подсекторите, както и между подсекторите на сектор „Държавно управление".

5. Класификация и обхват на финансовите инструменти:

Класификацията на финансовите инструменти е съгласно изискванията на Европейската система от сметки (ЕСС'2010) и Ръководство за дефицита и дълга на сектор "Държавно управление", като финансовите пасиви на сектор „Държавно управление" се състоят от следните категории:

Ценни книжа: включва краткосрочните и дългосрочни ценни книжа, различни от акции, без финансови деривати, в местна и чуждестранна валута, издадени от подсекторите на сектор „Държавно управление";

Заеми: включва краткосрочни и дългосрочни заеми в местна и чуждестранна валута.

6. Политики на ревизии:

6.1. Ревизии се извършват 2 пъти годишно, както следва:

  • през април, в резултат на отразяване на настъпили промени и поява на нови обстоятелства, в хода на изготвяне на данни за целите на Нотификационните таблици за излишъка/дефицита и дълга на сектор „Държавно управление";
  • през октомври, в резултат на отразяване на настъпили промени и поява на нови обстоятелства, в хода на изготвяне на данни за целите на Нотификационните таблици за излишъка/дефицита и дълга на сектор „Държавно управление";

6.2. Ревизии могат да бъдат извършени и във връзка с промяна в методологията на Евростат и/или методологически препоръки дадени от Евростат;

6.3. Информация за извършените ревизии се отразява в бележки към таблиците на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление".