Описание - видове данъци

КОСВЕНИ ДАНЪЦИ

Данък върху добавената стойност

Акцизи

Данък върху застрахователните премии

ПРЕКИ ДАНЪЦИ

Корпоративен данък

Данък, удържан при източника

Данък върху разходите

Алтернативен на корпоративния данък

Данъци върху доходите на физическите лица

* Алтернативни данъци по ЗКПО

- Данък върху хазартната дейност;

- Данък върху приходите на бюджетни предприятия;

- Данък върху дейността от опериране на кораби.

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Данък върху недвижимите имоти

Данък върху наследствата

Данък върху даренията

Данък при възмездно придобиване на имущество

Данък върху превозните средства

Патентен данък

Туристически данък

Други местни данъци, определени със закон