№ 2257 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие

Нормативни и други актове, регламентиращи издаването на удостоверения:

Лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие са длъжни да се регистрират в Министерство на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността. Вписването в публичния регистър се удостоверява с издаване на Удостоверение от Министерство на финансите.

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях могат да извършват лицата, които са търговци с вписан предмет на дейност работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях или са дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи тези дейности.

Регистрацията на лицата, които извършват дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, се извършва в Министерството на финансите чрез вписване в публичен регистър по образец, утвърден от министъра на финансите.

Вписването в регистъра се извършва въз основа на писмено заявление по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата, което лицето получава от Приемната на Министерството на финансите - стая № 1, или от ТУК - Попълването на всички точки от заявлението е задължително по предписани указания, които може да намерите ТУК.

Вписването в публичния регистър по чл. 2, ал. 1 от Наредбата се извършва от длъжностното лице по регистрацията в 14-дневен срок след постъпването на заявлението и всички изискуеми документи.

Във връзка с вписването в публичния регистър по чл. 2, ал. 1 от Наредбата длъжностните лица събират, обработват и съхраняват лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Лицата, желаещи да се регистрират по реда на Наредбата подават заявленията, придружени с всички необходими документи в Приемна № 1, откъдето получават входящи номера, или ги изпращат по пощата на адреса на Министерство на финансите - гр. София, ул. „ Г. С. Раковски" № 102, Приемна.

Основните документи, които се прилагат в оригинал или заверено копие към всяко заявление за вписване са както следва:

1. договор за съвместна дейност, както и ЕИК за дружества, регистрирани по чл. 357 от ЗЗД;

2. свидетелства за съдимост на физическите лица, представляващи заявителя, както и на физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по Наредбата;

3. копие на нотариален акт или актуален документ за ползване на обект, удостоверяващ правото на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността, с вписан точен адрес;

4. документ за платена държавна такса;

5. други документи съобразно конкретния случай, ако са изрично предвидени в наредбата.

За дейностите по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, добивът на благородни метали по промишлен начин се извършва от търговци вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение за концесия по реда на Закона за подземните богатства.

За дейностите по чл. 4, ал. 2 от Наредбата, добивът на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства се извършва от търговци вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение от кмета на общината  по реда на Закона за общинската собственост.

За дейностите по чл. 4, ал. 3 от Наредбата, добивът на благородни метали чрез промиване на златоносен пясък с механизация се извършва от търговци вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, като лицата извършват дейността си в участъци, определени с Плановете за управление на речните басейни и с работните проекти съгласно Закона за водите.

За дейностите по чл. 6, ал. 2, т. г  от Наредбата, преработване на благородни метали водеща до материали за стоматологични цели разрешени за употреба по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина от предприятия вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ -  разрешение за производство и разрешение за употреба за съответствие на изработените от тях сплави с утвърдените за страната медицински стандарти издадени от орган на Министерството на здравеопазването.

За дейностите по чл. 7 от Наредбата, изработка, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, лицата прилагат допълнително и следните документи:

1. списък на лицата, които непосредствено ще извършват дейността, придружен със свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация съгласно чл. 25 от Закона за народната просвета и съгласно изискванията за придобиване на професионална квалификация на Закона за професионалното образование и обучение, Закона за висшето образование, Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета;

2. списък на помещенията, където ще се извършва дейността.

За дейностите по чл. 15 от Наредбата, сделки с инвестиционно злато се извършват от предприятия вписани за тази дейност в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата след предоставяне на допълнителни документи както следва:

1. списък на лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите;

2. документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано по Закона за данъка върху добавената дейност.

За дейностите по чл. 16 от Наредбата, изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни, с изключение на монетите, сечени преди 1800 г., се извършва от предприятия, вписани за тези дейности в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата. след предоставяне на допълнителни документи както следва:

1. списък на лицата, извършващи изкупуването;

2. списък на обектите, в които се осъществява дейността;

За дейностите по чл. 63 от Наредбата, лицата вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, лицата се регистрират след предоставяне на допълнителен документ удостоверяващ професионалната им квалификация - диплом или друг документ.

Лабораторни изследвания с право на издаване на експертен сертификат за идентичност и качествени характеристики на скъпоценни камъни, както и за стойностни оценки по текущи цени се извършват от лаборатории, регистрирани в Министерството на финансите и разполагащи със съответните специалисти в тази област, които притежават свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация.

Националният музей "Земята и хората" може да извършва дейностите по чл. 63 ал. 1 от Наредбата след вписване в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

Лицата, притежаващи необходимата квалификация и експертен опит, регистрирани по реда на чл. 63 ал. 1 и 2 от Наредбата и определени със заповед на министъра на финансите, извършват идентифициране на партидите необработени диаманти по изискванията на Схемата за сертифициране на търговията с диаманти, приета в рамките на процеса Кимбърли.

За идентифициране на партидите от необработени скъпоценни камъни лицата по ал. 3 изготвят експертно заключение.

Лицата, регистрирани в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в държава извън Европейския съюз, прилагат към заявлението копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя, и следните документи в оригинал или заверено копие или снабдени с апостил:

1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

3. документ за платена държавна такса;

4. други документи съобразно конкретния случай.

Лицата, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, осъществяващи дейности с необработени диаманти, прилагат към заявлението за регистрация следните документи в оригинал или заверено копие:

1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. копие от документа за създаване на лицето;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с необработени диаманти;

4. копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя.

Лицата от държава членка на Европейския съюз, които осъществяват постоянно сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях в страната и са със статут на местни лица, депозират в Министерството на финансите следните копия от документи, като тези по т.1 до 3 са снабдени с апостил:

1. копие от документа за самоличност на лицето, което осъществява дейността или представлява търговско дружество;

2. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

4. списък на търговските обекти в България, както и на наетите лица, които осъществяват дейността;

5. документ за платена държавна такса.

Лицата от ЕС, които имат право по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни и временно и еднократно предоставят услугите си на територията на Република България, уведомяват Министерство на финансите при временно и еднократно пребиваване в страната, чрез деклариране на:

а) времето, за което ще пребивават в страната;

б) вида услуги и дейности, които ще предоставят;

в) правното основание за упражняване на декларираната дейност.

В публичния регистър се вписват обстоятелствата съгласно образеца на заявление, промените, които настъпват в тях, както и адресите на обектите, в които се осъществява дейността.

При промяна на някое от регистрираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят Министерството на финансите в 14-дневен срок от настъпването на промяната и да поискат вписване на новите обстоятелства и издаване на ново удостоверение за регистрация, като представят документите, удостоверяващи промяната и върнат издаденото вече удостоверение за регистрация в оригинал.

Не се извършва вписване в регистъра, а извършеното вписване се заличава служебно и се обявява за невалидно от длъжностното лице по регистрацията, когато:

1. някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен;

2. на лицето е била налагана санкция за нарушения по Валутния закон, данъчното или осигурителното законодателство (при служебно заличаване на вписването - след уведомление от съответните контролни органи);

3. физическите лица - търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, съгласно Наказателния кодекс.

За извършената регистрация Министерството на финансите издава удостоверение по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата. Удостоверението трябва да бъде поставено в рамка на видно място в търговския обект или ателие.

При изгубване или унищожаване на удостоверението, издадено от Министерството на финансите, съществуващата регистрация се заличава и лицето подава документи за нова регистрация.

Размерът на държавните такси, съгласно чл.5, ал.2 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси, е:

200 лв. - за първоначално вписване в регистъра;

50 лв. - за вписване на промени в регистрираните обстоятелства;

20 лв. - за вписване на всеки допълнителен обект и на всяко допълнително лице.

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG35 BNBG 9661 3000 1484 01

BIC КОД: BNBGBGSD - ЗА ПРЕВОДИ В ЛЕВА

В платежното нареждане, като основание за плащане се посочва: чл. 13 от Валутния закон.

ДОКУМЕНТИТЕ СА ПОДАВАТ НА АДРЕС:

ГР. СОФИЯ 1040

УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ" № 102

ПРИЕМНА

Телефони на приемната: 9859 2634; 9859 2639

ЗА СВЕДЕНИЕ:

Лицата, които не са пререгистрирани съгласно §4, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър /ЗТР/, и се считат за заличени или с прекратена дейност, съгласно §5, ал.1 и 2 от ЗТР, се заличават и от регистъра на лицата осъществяващи дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, след обявяване на списъците по §5, ал.4 и 5 от ЗТР.

Регистър по чл.13 ал.1 от Валутния закон

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация