№ 1704 Одобрение на заявка за отпечатване на билети, карти и абонаментни карти за превоз на пътници

Задължителна информация относно предоставяните административни услуги:

№ 1704 - Одобрение на заявка за отпечатване на билети, карти и абонаментни карти за превоз на пътници по чл. 11 от Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа Дейността на отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа" (КОЦК) е регламентирана с Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа (НУРОКЦК) /обн., ДВ, бр. 101 от 9 декември 1994 г., изм., бр. 38 от 1995 г. и 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г.,бр. 22 от 18.03.2011 г., в сила от 18.03.2011 г., бр. 60 от 07.08.2015 г./

Съгласно чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица одобряват/отказват да одобрят заявката за отпечатване на ценни книжа. Със заповед на министъра на финансите, функциите по чл. 14 и чл. 15 от НУРОКЦК са възложени на главния секретар на Министерство на финансите.

Звено за административно обслужване, приемащо документите, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

Приемна на Министерство на финансите, вход за граждани - от ул. „Г. Бенковски", стая № 1, партер

Деловодство на Министерство на финансите - ул. "Г. С. Раковски" 102

e-mail: Embedded Image

Телефонна централа: 02 / 9859 1 

факс: 02/980 68 63

Работно време: от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък

Информация за хода на преписката - тел. 02/9859 2663; 2661. 

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

ŸЛице, което иска да отпечатва билети, карти и абонаментни карти за превоз на пътници, подава до министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция.

ŸКогато се касае за билети, карти и абонаментни карти за вътрешни превози на пътници по автобусни линии, към заявката се прилага копие от договор с възложителя на превоза, а в случаите по чл. 29 от Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2003 г.; изм., бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2011 г.), когато не е сключен договор - документ, издаден от съответната община, удостоверяващ, че лицето е превозвач.

  • Заявките за отпечатване на ценни книжа се разглеждат от служители на отдел КОЦК, които осъществяват контрол за съответствие с изискванията на НУРОКЦК.
  • Въз основа на посочен от заявителя единен идентификационен код от Агенцията по вписванията, се извършва проверка по служебен път на актуалното състояние на заявителите в търговския регистър.
  • В случай, че заявката не съдържа необходимите сведения и/или документи, заявителят се уведомява писмено да предостави в едномесечен срок исканата информация и/или документи.
  • Когато издателите не са представили в срок всички необходими документи, отговорните служителите могат да изготвят отказ на заявката за отпечатване на ценни книжа.
  • Отказите за одобрение на заявката могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването им.
  • При съответствие на представената заявка и приложените към нея документи с изискванията на НУРОКЦК, се изготвя проект на одобрение на заявката.
  • Срокът на действие на одобрението се определя съобразно срока на действие на сключените договори или на лицензите и разрешителните за извършване на превоз на пътници, издадени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В случаите по чл. 29 от Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, когато не е сключен договор, срока на действие на одобрението е за 6 месеца, считано от датата на документа, издаден от съответната община, удостоверяващ, че лицето е превозвач.
  • Услугата може да бъде заявена писмено - по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или по факс.
  • Услугата се предоставя в срок до 14 дни, чрез лицензиран пощенски оператор.

При издаване на одобрение за отпечатване на билети, карти и абонаментни карти за превоз на пътници не се дължи такса.

При отпечатването на ценни книжа под финансов контрол се дължи такса в размер на 5% от цената на готовата продукция /без ДДС/ по калкулация, изготвена от печатницата-производител, съгласно чл. 8 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 55 от 1993 г.

Сумата се превежда преди получаване на отпечатаните ценни книжа /за ценните книжа отпечатани в чужбина - преди осъществяване на финансовия контрол/, по сметка:

БНБ - ЦУ

IBAN - BG35 BNBG 9661 30 001484 01

BIC код на БНБ - BNBG BGSD

за Министерство на финансите

Отпечатаните ценни книжа се получават за разпространение от упълномощени от техния издател лица.