№ 602 Одобрение на заявка за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри

Задължителна информация относно предоставяните административни услуги:

№ 602 - Одобрение на заявка за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Дейността на отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа" (КОЦК) е регламентирана с  Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа /обн., ДВ, бр. 101 от 9 декември 1994 г., изм., бр. 38 от 1995 г. и 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г.,бр. 22 от 18.03.2011 г., в сила от 18.03.2011 г., бр. 60 от 07.08.2015 г., изм. бр. 66 от 10.08.2018 г., в сила от 10.08.2018 г./

Съгласно чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица одобряват/отказват да одобрят заявката за отпечатване на ценни книжа. Със заповед на министъра на финансите, функциите по чл. 14 и чл. 15 от НУРОКЦК са възложени на главния секретар на Министерството на финансите.

Звено за административно обслужване, приемащо документите, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

Приемна на Министерство на финансите, вход за граждани - от ул. „Г. Бенковски", стая № 1, партер

Деловодство на Министерство на финансите - ул. "Г. С. Раковски" 102

e-mail: Embedded Image

Телефонна централа: 02 / 9859 1 

факс: 02/980 68 63

Работно време: от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък

Информация за хода на преписката - тел. 02/9859 2663; 2661. 

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

  • Лице, което иска да отпечатва билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта и притежава лиценз за организиране на хазартната игра от Държавната комисия по хазарта, подава до министъра на финансите писмена заявка, която съдържа:

1. изчерпателно посочване на общия брой, серията и номиналната стойност на билетите, фишовете, талоните и другите удостоверителни знаци за участие в хазартни игри;

2. наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, адрес за кореспонденция и номер и дата на решението за издаване на лиценза и на удостоверението за издаден лиценз за организиране на хазартната игра.

  • Заявките за отпечатване на ценни книжа се разглеждат от служители на отдел КОЦК, които осъществяват контрол за съответствие с изискванията на НУРОКЦК.
  • Въз основа на посочен от заявителя единен идентификационен код от Агенцията по вписванията, се извършва проверка по служебен път на актуалното състояние на заявителите в търговския регистър.
  • В случай, че заявката не съдържа необходимите сведения и/или документи, заявителят се уведомява писмено да предостави в едномесечен срок исканата информация и/или документи.
  • Когато издателите не са представили в срок всички необходими документи, отговорните служителите могат да изготвят отказ на заявката за отпечатване на ценни книжа.
  • Отказите за одобрение на заявката могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването им.
  • При съответствие на представената заявка и приложените към нея документи с изискванията на НУРОКЦК, се изготвя проект на одобрение на заявката.
  • Срокът на действие на издаденото одобрение се определя съобразно срока на действие на лиценза за организиране на хазартната игра, издаден от Държавната комисия по хазарта.
  • Услугата може да бъде заявена писмено - по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или по факс.
  • Услугата се предоставя в срок до 14 дни, чрез лицензиран пощенски оператор.

При издаване на одобрение за отпечатване на ценни книжа за хазартни игри не се дължи такса.

При отпечатването на ценни книжа под финансов контрол се дължи такса в размер на 5% от цената на готовата продукция /без ДДС/ по калкулация, изготвена от печатницата-производител, съгласно чл. 8 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 55 от 1993 г.

Сумата се превежда преди получаване на отпечатаните ценни книжа /за ценните книжа отпечатани в чужбина - преди осъществяване на финансовия контрол/, по сметка:

БНБ - ЦУ

IBAN - BG35 BNBG 9661 30 001484 01

BIC код на БНБ - BNBG BGSD

за Министерство на финансите

Отпечатаните ценни книжа се получават за разпространение от упълномощени от техния издател лица.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация