Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“

Директор на дирекцията е Весела Данева
Весела Данева

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2530

e-mail: Embedded Image

ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯ

Основна цел на дирекцията е да допринася за поддържането на устойчив икономически растеж и ефективно управление на финансовите ресурси, чрез:

1.    подпомагане министъра на финансите при изпълнение на правомощията му като националният орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи и при изпълнение на държавната политика, относно ефективното и ефикасно разходване на публични средства, вкл. и във връзка с публични и публично-частни инвестиционни проекти;

2.    координиране съгласуването на следните политики, които са от компетенциите на дирекцията - транспорт; енергетика; съобщения; мониторинг на финансовото състояние и управлението на паричните средства на държавните предприятия, търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала; дивидентна политика; публични и публично-частни инвестиции, приложимост на принципа на частния инвеститор и други;

3.    участие в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове, на методологии, указания и насоки в областите, свързани с компетенциите на дирекцията;

4.    бюджетиране на средствата от държавния бюджет, администрирани от дирекцията;

5.    организиране на изпълнението на правомощията и функциите на министъра на финансите в качеството му на представител на държавата-собственик на дялове и акции в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия и на тези, свързани с мониторинга на финансовото състояние на държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират;

6.    организиране, поддържане и актуализиране на законово регламентираните регистри свързани с функционалните компетенции на дирекцията, при спазване принципите на публичност и прозрачност; 

7.    оказване на административни услуги, възложени на дирекцията по силата на нормативни актове и заповеди на министъра на финансите.

ОТДЕЛ "МЕТОДОЛОГИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ"

√. Съдействие за  законосъобразното предоставяне на държавни и минимални помощи, спазване на условията за прозрачност чрез осъществяване на наблюдение, координация и взаимодействие с Европейската комисия в областта на държавните помощи и оценка на  мерки и уведомления за помощ;

√. Подпомагане на администраторите на държавна и минимална помощ чрез предоставяне на методологическа помощ, извършване на оценка за съответствие и съвместимост, поддържане на информация за предоставените държавни и минимални помощи;

√. Оказване на съдействие за защита на националния интерес чрез участие в работните органи на ЕК и чрез оценка на максималния интензитет на регионалната помощ и специфичния местен обхват на регионите, приемливи за регионална помощ.

ОТДЕЛ „ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ, УЧАСТИЯ И КОНЦЕСИИ"

√. Организиране изпълнението на правомощията на министъра на финансите по отношение държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при реализирането на публично-частни инвестиционни проекти;

√. Съгласуване на  предложения за откриване на процедури по предоставяне на концесии и придружаващите ги документи съгласно нормативната уредба, при спазване принципите на законосъобразност, публичност и прозрачност;

√. Изразяване на становища по финансовите обосновки по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация на проекти на актове за предоставяне на концесии и даване на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства.

√. Извършване на мониторинг на държавното участие в държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и в тези, в които министърът на финансите упражнява правата на държавата в капитала им;

√. Координация по спазването на законодателството в областта на държавните помощи при структурирането на финансови модели в публични и публично-частни инвестиционни проекти, включително  проекти реализирани с използването на средства от фондовете на Европейския съюз, предоставянето на концесии, както и дивидентната политика на държавата в държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала.

√. Осигуряване на публичност, прозрачност и срочност по отношение на регистрационните режими, които отдела поддържа.

ОТДЕЛ „ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА РЕАЛНИЯ СЕКТОР И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ В ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТРАСЛИ"

√. Оптимално разпределение на публичните финанси и повишаване ефективността на разходите за нефинансовите предприятия от реалния сектор; реализиране на основните приоритети на финансовото подпомагане, насочени към изпълнението на задължителни обществени услуги от общ икономически интерес;

√. Набиране на информация и оценка на прогнозните показатели на юридическите лица, които попадат в обхвата на сектор „Държавно управление" от съответните първостепенни разпоредители с бюджет в хода на бюджетната процедура и при подготовката на отчета на държавния бюджет за съответната година.

√. Спомагане за ефективното и ефикасно разходване на средствата за изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети на приватизирани търговски дружества чрез одобряване на оптимални разходи по проектите и контрол на извършваните разходи при тяхното изпълнение.

√. Организиране и координиране на дейностите, свързани с  текущото изпълнение на параметрите на разходите в държавния бюджет, администрирани от дирекцията.

√. Съдействие за законосъобразното предоставяне на държавни помощи в чувствителните отрасли за спазване на условията за прозрачност чрез подпомагане на администраторите на държавна помощ и извършване на оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи.

Повече информация за дейността на дирекцията може да намерите в:

Информация за юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление" тук.

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Плащания на лихви по ЗУНК с компенсаторни инструменти

Публично-частно партньорство

Държавни помощи

Информационна система „Регистър на минималните и държавните помощи"

Информация относно ПМС №114 от 2010 г.  

Информация за Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

Публичен регистър за регистрация на цени на тютюневи изделия