Регистър на минималните помощи

Регистърът за минимални помощи има за цел да информира администраторите на помощ за размера на отпусканата минимална помощ за съответно предприятие, както и да получават информация за останалите минимални помощи, получените през последните три финансови години от същото предприятие.

С помощта на този регистър всеки  администратор на помощ ще може да провери дали новата минимална помощ няма да надвиши таваните за минималната помощ. Правното основание за предоставяне на минималните помощи е Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006г. (OJ, L 379 от 28 декември 2006г.) , Закон за държавните помощи (ЗДП) (ДВ, бр.86) и Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи  (приет с ПМС № 61 от 20 март 2007г., изм. и доп. ДВ бр.10 от 6 февруари 2009г., изм. и доп. ДВ бр.3 от 12.01.2010 г.).

В тази връзка е необходимо администраторът на помощ да:

- разработи процедура за предоставяне на минималните помощи, стриктно спазвайки всички изисквания на посочения Регламент;

- проследи дали предоставените помощи на едно предприятие не надвишават определения праг, определен в рамките на тригодишен период;

- поддържа регистър за предоставените минимални помощи;

- публикува информация за предоставените минимални помощи на Интернет страницата си;

- изисква декларация от получателя за получените други минимални помощи за периода от три последователни фискални години от различни източници и под каквато и да е форма;

- предоставя информация на Министерството на финансите в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от ЗДП;

- съблюдава разпоредбите за предоставяне на „прозрачни" помощи, при които е възможно предварително да се определи точно размера на помощта без извършване на оценка на риска.

Процедура за управление на потребителския достъп

Към „Регистър на минималните помощи"