Инспекторат

Ръководител на Инспектората   Ивайло Ашков

Ивайло Ашков

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2952

Embedded Image

 

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика като осъществява административен контрол в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството. Извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и проверки по предложения и сигнали, а също и по случаи с широк обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията и превенция и ограничаване на корупцията като:

  • извършва проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
  • осъществява дейности по превенция и ограничаване на корупцията в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, като изследва риска от корупция и предлага мерки за ограничаване на установени уязвими точки;
  • събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията на министерството и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
  • извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
  • проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на министерството и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
  • може да прави предложения до министъра за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
  • осъществява контрол и извършва проверки във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  • изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление от страна на служители на министерството и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството.