Сигнали за нередности по проекти на ЕС

Основна задача при управление на средствата от Европейския съюз е защитата на финансовите интереси на общността срещу измами, нередности и корупция чрез прозрачност на процедурите за управление и контрол на предоставената помощ. Подаването на сигнали за технически, финансови или административни НЕРЕДНОСТИСЪМНЕНИЯ ЗА ИЗМАМИ и ИЗМАМИ, възникнали при изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз, е предпоставка за предприемане на правни действия. Навременното разкриване и докладване са част от мерките за противодействие на корупцията и организираната престъпност, при което се разчита изключително много на активната гражданска позиция на всеки член от обществото.

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 04.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г.) в Министерството на финансите са определени отговорни служители по нередностите и техни заместници в дирекциите „Национален фонд" и „Централизирано възлагане и обществени поръчки".

Дирекция „Национален фонд" носи отговорност за администриране на нередности по следните програми:

1. Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020;

2. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020;

3. Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020;

4. Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020;

5. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020;

6. Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020;

7. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020;

8. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020;

9. Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020;

10. Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020: Република България - Република Сърбия, Република България - Република Турция, Република България - бивша Югославска република Македония;

11. Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд;

12. Двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС за период 2007-2013 г. между Република България - бивша Югославска република Македония, Република България - Република Сърбия и Република България - Република Турция;

 

Повече информация по горепосочените програми можете да получите от интернет страниците на Управляващите органи на програмите. Допълнителна информация относно управлението на Оперативните програми, както и интернет страниците на Управляващите органи можете да намерите на адрес: http://www.eufunds.bg/

 

Институции, към които можете да изпращате своите сигнали

Сигнали за нередности по горепосочените програми могат да се подават на интернет-страниците на Управляващите органи на програмите, както и до дирекция „Национален фонд" чрез попълване на специална форма ТУК: или на имейл Embedded Image

Дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки" администрира нерeдностите по пред-присъединителния инструмент Програма ФАР, Преходния финансов инструмент и Инструмента Шенген.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама или измама, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС. Устни или писмени сигнали могат да бъдат подавани и анонимно.

Според законодателството на ЕС - лицата, които сигнализират за нередности и измами, следва да бъдат защитени (Съобщение на Комисията (SEC / 2004 / 0151) от 06.02.2004 г.)

Постъпилите сигнали се регистрират в деловодната система на администрацията.

Подадените сигнали ще бъдат разгледани според компетенциите на дирекциите. Всеки сигнал за нередност, подозрения за измама или измама, който не се отнася до дейността на тези дирекции, се препраща до административната структура, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателят на сигнала, ако е посочен адрес. Служителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми на ЕС, са задължени да подават сигнали за нередности до ръководителя на структурата и/или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали в съответната институция.

За максимално бърза реакция по сигнала и предприемане на последващи мерки е препоръчително предоставянето на достатъчно подробна информация от Ваша страна относно фактите, които са Ви известни. Сигналът да дава, като минимум ясна референция за конкретния проект, финансиращата програма, административното звено и описание на нередността. Отговор на сигнала с информация за последващи действия ще се изготви в 30 дневен срок и ще бъде върнат на посочения от подателя адрес.

При наличие или съмнение за участие на някой от ръководителите на посочените дирекции в нередността, за която се подава сигналът, можете да подадете сигнал за нередности през деловодството на Министерството на финансите или на електронна поща: Embedded Image, подписан с универсален електронен подпис директно до:

или до:

Подаване на сигнал за нередност

Подайте своя сигнал за нередност до:

  • "Национален фонд" - дирекцията носи отговорност за администриране на нередности, касаещи дейността на самата дирекция.

След подаване на сигнал за нередност, системата генерира входящ номер и код за достъп. Запазете тези данни, ако желаете да проследите статуса на сигнала си по-късно.

Проверка на статуса на сигнал за нередност:

Проверете статуса на подаден сигнал, като въведете входящия номер и кода за достъп, които системата е предоставила при подаването му.

 

Нормативна уредба

Нормативни актове, с които се уреждат процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация