Физическа охрана на имоти, съоръжения и движимото имущество в тях, собственост на МФ и осигуряване пропускателния режим в сградите