Доставка на копирна техника за нуждите на Министерство на финансите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на финансите на територията на Република България