Извършване на строителен надзор на обект: „Основен ремонт и преустройство на административна сграда, град Русе за нуждите на НАП”