Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Министерство на финансите и второстепенните разпоредители