Мерки, произтичащи от членството на Р България в ЕС

План за действие за 2007 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС  

ЯНУАРИ

 • Приемане на Решение на МС за създаване на Единен информационен портал за управлението на СФ и КФ на ЕС в Република България.
  Мярката е изпълнена с приемането на постановление на Министерския съвет No: 6 от 19.01.2007 г. (публикувано в „Държавен вестник" No: 10 от 30.01.2007 г.)

Отговорни институции: МФ

ИЗПЪЛНЕНА

 • Приемане на Решение на МС относно системата на Общността за митническо освобождаване. Проектът на ПМС е приет на заседание на МС на 22.03.2007 г.

Отговорни институции: МФ, АМ, МОН, МТСП

ИЗПЪЛНЕНА

ФЕВРУАРИ

 • Приемане на Решение на МС за определяне на процедури за избор на подизпълнител от страна на бенефициенти на предоставената безвъзмездна помощ от СФ и Предприсъединителна програма ФАР. Мярката е изпълнена с приемането на постановление на Министерския съвет No: 55 от 12.03.2007 г. (публикувано в „Държавен вестник" No: 24 от 20.03.2007 г.)

Отговорни институции: МФ.

ИЗПЪЛНЕНА

 • Приемане на Решение на МС за приемане на Националната програма за реформи на Р България за периода 2006-2009 г.

В изпълнение на заключенията на Европейския съвет, като член на ЕС, България се задължава да приеме Националната програма за реформи.
НПР и Резюмето на предизвикателствата, политиките и управлението бяха приети на заседание на МС на 01.03.2007 г. с Протоколно решение No: 8/т.1 от 01.03.2007 г.

Отговорни институции: МФ, АИАП

ИЗПЪЛНЕНА

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на проект на Закон за пазарите на финансови инструменти.

Директиви 2004/39/ЕО и Директива 2004/109/ЕО трябва да бъдат транспонирани в българското законодателство, както и да се постигне пълно съответствие с Директива 2004/25/ЕО. Разпоредбите, въвеждащи Директива 2004/39/ЕО трябва да влязат в сила до 01.11.2007 г. Проектът е одобрен от МС на 05.04.2007 г. Внесен е в НС на 18.04.2007 г.

Законопроектът е минал на първо четене в НС на 10.05.2007 г.

Отговорни институции: КФН, МФ

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

МАЙ

 • Изготвяне и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 15.09.2003 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Съгласно Мониторинг доклад 2005 г.  транспонирането на acquis в областта на ценните книжа  трябва да бъде довършено.

Наредбата ще бъде приета след приемането от НС на Закон за пазарите на финансови инструменти.

Отговорни институции: КФН

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изготвяне и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество.

Съгласно Мониторинг доклад 2005 г.  транспонирането на acquis в областта на ценните книжа  трябва да бъде довършено.

Наредбата ще бъде приета след приемането от НС на Закон за пазарите на финансови инструменти.

Отговорни институции: КФН

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЮНИ

 • Доставка на оборудване за модернизиране на инфраструктурата на БИМИС. Инициатива Електронни митници на ЕК - СОМ (2005) 609. Завършена е оценката на подадените оферти и се очаква одобрение на Оценителния доклад. Проектът е в график.

Отговорни институции: МФ, АМ

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЕПТЕМВРИ

 • Приемане на Решение на МС за приемане на Отчет за изпълнението на Националната програма за реформи на Р България за периода 2006 - 2009 г.

В изпълнение на заключенията на Европейския съвет от март 2005 г., като член на ЕС, България се задължава да отчита изпълнението на НПР.

Отговорни институции: МФ, АИАП

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.

Чл. 64 от Директива 2005/68 на Европейския парламент и на Съвета от 16.11.2005 г. за презастраховането, изменяща Директива 73/239/ЕИО, 92/49/ЕИО, 98/78/ЕО и 2002/83/ЕО, предвижда държавите-членки да приведат законодателството си в съответствие с тази директива до 10.12.2007 г. и да уведомят ЕК.
 

Отговорни институции: КФН, МФ

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОКТОМВРИ

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
  Проектът на закона за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор е изпратен за съгласуване в Европейската комисия. Проектът е минал на вътрешноведомствено съгласуване и предстои съгласуването му с министерствата.

Отговорни институции: МФ

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработка на Система за контрол на износа фаза 1. Инициатива Електронни митници на ЕК - СОМ (2005) 609. Разработката е в график и съгласно националния план за проекта на 03.05.2007 г. стартира процедурата за "pre conformance" тестовете съвместно с ЕК.

Отговорни институции: МФ, АМ

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НОЕМВРИ

 • Приемане на актуализация на Конвергентната програма на България за периода 2007-2010 г.

Отговорни институции: МФ, АИАП

ПРЕДСТОЯЩА! 

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промените се налагат поради обсъждането на допълнителни мерки за прилагането на Директивата в рамките на Комитета за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
   

Отговорни институции: МФ
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработване на методологически указания за въвеждане на новото данъчно законодателство, хармонизирано със законодателството на ЕС.

Бяха осъществени 4 мисии в областта на европейското законодателство. По време на първата мисия френските експерти по туининг проекта идентифицираха приоритетите за НАП и направиха предложения за обхвата на инструкциите. Българските експерти са разработили 2 инструкции, които ще бъдат разгледани от френските експерти. Изготвен е Доклад относно нуждите при изготвянето на методологични инструкции за прилагане на европейското право.

Отговорни институции: НАП

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработване на наръчник за прилагане на хармонизирания ДДС

Бе определен обхвата на наръчника, съдържащ информация и инструкции за прилагането на Договора от Рим и решенията на Съда в Люксембург в съответствие с най-добрите европейски практики. Той съдържа казуси от практиката, състои се от 10 глави, разделени на 80 фиша, които могат да бъдат актуализирани според нуждите на организацията. Реализирано е обучение на обучаващи по прилагане на Римския договор, директиви и решенията на Съвета на европейската общност (СЕО).

Отговорни институции: НАП

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработване на методика за регистриране на чуждестранни лица

По време на мисия по проекта, осъществена през ноември 2006 г., бе направен анализ на ситуацията и е прегледан новоприетия закон, който влезе в сила на 1 януари 2007 г. Беше проведено учебно посещение в 2 страни-членки с 5 участника от НАП с цел сравняване на административните процеси по регистрация на чуждестранни лица. Разработен е въпросник за събиране на статистическа информация за броя на чуждестранните ЮЛ, колко от тях не говорят български език и т.н. Изготвен е Доклад за диагноза на регистрацията на чуждестранни лица в България от законова, организационна или административна гледна точка.

Отговорни институции: НАП

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработване на процедури за обслужване на чуждестранни лица

Процедурите ще бъдат изготвени след разработването на методика за регистриране на чуждестранни лица.

Отговорни институции: НАП

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработване на работни правила за прилагане на европейското законодателство в областта на държавните помощи

През месец ноември 2006 г. е проведена мисия, която се фокусира върху държавните помощи. Направени са предложения, структурирани в доклад, който се фокусира върху принципите, защитавани от ЕК и СЕО в областта на държавните данъчни помощи. На следващата мисия, проведена през февруари, се разгледаха теоретичните постановки, както и конкретни оперативни казуси. Понастоящем се разработват предложения, които ще бъдат включени в наръчник. До момента са изготвени формулировки относно естеството на неправомерност на държавната помощ, както и принципите, които следва да се прилагат.

Отговорни институции: НАП

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изготвяне и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества. Чл. 64 от Директива 2005/68 на Европейския парламент и на Съвета от 16.11.2005 г. за презастраховането, изменяща директиви 73/239/ЕИО, 92/49/ЕИО, 98/78/ЕО и 2002/83/ЕО, предвижда държавите членки да приведат законодателството си в съответствие с тази директива до 10.12.2007 г. и да уведомят Комисията.

Отговорни институции: КФН

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изготвяне и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви.

Чл. 64 от Директива 2005/68 на Европейския парламент и на Съвета от 16.11.2005 г. за презастраховането, изменяща директиви 73/239/ЕИО, 92/49/ЕИО, 98/78/ЕО и 2002/83/ЕО, предвижда държавите членки  да приведат законодателството си в съответствие с тази директива до 10.12.2007 г. и да уведомят Комисията.

Отговорни институции: КФН

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕКЕМВРИ

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Република България е поела ангажимент за повишаване на ставките съгласно Програмата за постепенно повишаване на акцизните ставки до достигане на минималните на Общоността 2005-2013.

Отговорни институции: МФ, АМ

ПРЕДСТОЯЩА

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона заданъка върху добавената стойност.

Отговорни институции: МФ

ПРЕДСТОЯЩА

ПОСТОЯННИ

 • Поддържане на система от проекти, които да бъдат изпълнявани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Прилагане на регламент 1083/2006.

Отговорни институции: МФ, МРРБ, МИЕ, МТСП, МОСВ, МТ, МДААР

ПОСТОЯННА

 • Засилване на финансовото управление и контрол с акцент върху създаването на система за контрол и одит. Прилагане на регламент 1083/2006.

Отговорни институции: Координатор - МФ, Всички Управляващи органи и междинни звена.

ПОСТОЯННА