Предоставяне на консултантски услуги във връзка с реализиране на проекти финансирани по програма ФАР, за които Дирекция „ЦЗФД” към МФ е акредитирана Изпълнителна агенция