План за действие за присъединяване към ERM II


На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 година. Документът е изготвен в следствие на изпратеното на 29 юни 2018 г. съвместно писмо от министъра на финансите и управителя на Българска народна банка за участие на Република България в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по смисъла на Регламент (ЕС) № 1024/2013 и за намеренията на страната за кандидатстване във Валутния механизъм II, което получи и политическата подкрепа на Еврогрупата.

Наименование на мярката Етапи при изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението й Резултат Срок/статус Отговорни звена/ангажирани институции

1. Банков съюз

а) кандидатстване

 • Подготовка на писмо за кандидатстване, предложения за промяна в законодателството и съпътстващи документи за Министерския съвет

изпълнено

МФ, БНБ

 • Решение на Министерския съвет
 • Изпращане на писмото заедно с приложените законодателни предложения

б) подготовка

изпълнено


 

в процес на изпълнение

МФ, БНБ

 • Подзаконова нормативна уредба

март 2019

 • Оценка на надзора/подзаконова нормативна уредба

май 2019

септември–октомври 2018 (начало)

юни–юли 2019 (край)

БНБ

МФ, ЕЦБ (ЕНМ)

2. Макро-пруденциален надзор

 • Приемане от Народното събрание на промени в законодателството с цел въвеждане в Закона за кредитните институции на макропруденциални инструменти позволяващи налагането на системно ниво на изисквания към кредитополучателите

изпълнено

МФ, БНБ

3. Небанков надзор

а) Прилагане и отчитане на Плана за действие за надзора на небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователи) приет от Комисията за финансов надзор през септември 2017 г.

 • Предоставяне от Комисията за финансов надзор на Плана за действие за надзора на небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни компании) на Министерството на финансите
 • Предоставен от Комисията за финансов надзор на Министерството на финансите План за действие за надзора в небанковия финансов сектор

изпълнено

КФН

б) Подготовка на насоки/методически указания за оценка на активите (неликвидните активи) и пасивите в небанковия финансов сектор

 • Разработване и прилагане от Комисията за финансов надзор на подзаконова нормативна уредба по отношение на пенсионните фондове - създаване на задължение за документиране на процеса по определяне размера на рисковата премия на дългови ценни книжа, оценявани по метода на дисконтираните парични потоци; въвеждане на изисквания за професионален опит на независимия оценител на притежаваните от пенсионните фондове недвижими имоти, както и изисквания към методите, използвани за тяхната оценка;
 • Изготвена и приета от Комисията за финансов надзор Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

изпълнено

КФН

 • Разработване и прилагане от Комисията за финансов надзор на подзаконова нормативна уредба по отношение на застрахователите - във връзка с отчетността на застрахователите по МСС за начина и реда за оценка на активите и пасивите на застрахователите и презастрахователите, като ще бъдат доразвити изискванията относно оценката на някои трудноопределими стойности на активи и въвеждане на изисквания за професионален опит на независимия оценител на притежаваните от застрахователите и презастрахователите недвижими имоти, както и към методите, използвани за тяхната оценка;

изпълнено

КФН

 • Сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители в България в изпълнение на Насоки на ЕОЗПО за подпомагане на ефективния диалог между компетентните органи, осъществяващи надзор върху застрахователните предприятия и регистрираните одитори, извършващи задължителния одит на тези предприятия (EIOPA-16/858), с цел приемане на съвместни указания с КФН към одиторите, които да станат задължителни за одиторските предприятия, и приложими при извършване на одитите по МСС и МСССУ 4400.
 • Разработени и приети съвместни указания на КФН и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България към одиторите, приложими при извършване на одитите по МСС и МСССУ 4400.

изпълнено

КФН

в) Разработване и прилагане на базирана на риска система на надзора съгласно  „Платежоспособност 2“

 • Подобряване на надзорната дейност на Комисията за финансов надзор чрез въвеждане на изискванията за риск-базиран надзор:
 • Разработване и утвърждаване от Комисията за финансов надзор на проект на наръчник за прилагане на риск- базиран надзор върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове, както и на банките-попечители на пенсионните фондове, със заложени показатели и процеси, относими към модела на допълнителното пенсионно осигуряване.
 • Разработен и утвърден наръчник за прилагане на риск базиран надзор

изпълнено

КФН

 • Приета и актуализирана от Комисията за финансов надзор система от критерии за категоризация на застрахователните дружества според степента им на риск и системна значимост. Цялостен преглед на вътрешната процедура на Комисията за финансов надзор за риск-базиран надзор на застрахователните дружества.
 • Издадена е Заповед № 343/12.10.2017 г., с която в Комисията за финансов надзор е утвърдила система от критерии за категоризация на застрахователните дружества според степента им на риск и системна значимост.
 • Практическо тестване на системата от критерии през 2018 г. и актуализиране на база резултатите на вътрешни документи.

изпълнено

4. Рамка по несъстоятелността
1) Реформа на съществуващата рамка за несъстоятелност и стабилизация

 • одобрен проект от ППСР

изпълнено

МП, ВСС, МИ, МФ

 • Стартиране на проекта – създаване на работна група
 • Заповед за работна група

изпълнено

 • Преразглеждане на съществуващата рамка за несъстоятелност и стабилизация и установяване на недостатъци и пречки пред ефективността на системата; изготвяне на препоръки за справяне с идентифицираните слабости на база на сравнителен анализ с други държави-членки
 • Извършен преглед на законодателството и изготвени препоръки

април 2019

 • Преглед на съществуващата система за събиране и публикуване на данни и определяне на стратегия за събиране и публикуване на данни; Изготвяне на препоръки за подобряване на събирането и публикуването на данни; Избор на модел за събиране и публикуване на данни въз основа на най-добрите практики на държавите-членки; Законодателни промени за интегриране на модела
 • Разработен модел на ефективна електронна система за събиране и публикуване на данни за процедурите по несъстоятелност и стабилизация

април 2019

 • Разработване на пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката по несъстоятелност и за внедряване на модела за събиране и публикуване на данни
 • Пътна карта с определена времева рамка, участници и дейности за изпълнение на препоръките и предложения модел за събиране и публикуване на данни и съответните законови изменения;

май 2019

 • Обучения на обучители, на синдици и доверени лица
 • Разработени на образователни програми и материали и проведени на дейности за повишаване на капацитета.

юни 2019

2) Провеждане на обучения на съдии
 • Разработване на самообучителен ресурс - Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и несъстоятелност


 • Провеждане на обучения по апелативни райони
 • Изготвен Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и несъстоятелност • Проведени обучения по апелативни райони

юни 2019

(текущо изпълнение)
НИП

5. Рамка за борба с „изпирането на пари“

 • Адресиране на потенциални проблеми, идентифицирани от Комисията при оценката на транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (AMLD 4)

 

 • Законова уредба, приета от Народно събрание

декември 2018

(В процес на съгласуване на законодателните текстове с ЕК)

ДАНС и МВР – водещи, МФ, АВ, МП, БНБ, КФН и други – подпомагащи институции

 • Одобряване от Министерския съвет на законопроект, транспониращ Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (AMLD5).
 • Законова уредба, приета от Народното събрание

март 2019

6. Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики

 • Изготвен проект

изпълнено

МФ, ОИСР, ЕК, всички министерства, НСИ, общини

 • Стартиране на проекта
 • Изготвено концептуално предложение от страна на ОИСР за изпълнение на проекта

изпълнено

 • Събиране на информация за състоянието на сектора на базата на въпросници
 • Попълнени въпросници

изпълнено

 • Провеждане на проучвателна мисия на ОИСР в България с цел разработване на предварителен доклад за рамката на държавните предприятия
 • Проведена проучвателна мисия и изготвен предварителен анализ на ОИСР за рамката на държавните предприятия в страната

изпълнено

 • Обсъждане на практиките и приоритетите за реформа в рамките на работна група на ОИСР
 • Проведено заседание на Работната група на ОИСР и изготвен подробен първи доклад за състоянието на държавните предприятия

изпълнено

 • Стартиране на работата по изготвяне на предложения за законодателни промени и провеждане на втора мисия за проверка на фактите представени в прегледа на държавните предприятия и ангажиране с институциите участващи в проекта
 • Проведена втора мисия на ОИСР за обсъждане на доклада за състоянието на държавните предприятия

изпълнено

 • Провеждане на среща на работната група с представители на българската страна с цел постигане на заключение за позицията на България спрямо насоките за държавните предприятия
 • Проведено заседание на Работната група на ОИСР

изпълнено

 • Провеждане на трета мисия за предоставяне на резултатите от дискусиите на работната група и финализиране на работата по предложенията за нормативни промени
 • Проведена трета мисия и финализиране на предложенията за нормативни изменения в областта

март–април
2019

 • Подготовка на законопроект и съпътстващите го документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет
 • Изготвен законопроект и съпътстващите го документи; проведена процедура по съгласуване по реда на УПМСНА

май 2019

 • Внасяне за разглеждане от Министерския съвет
 • Одобрен от Министерския съвет законопроект

юни 2019

 • Внасяне на законопроекта за обсъждане в Народното събрание
 • Приет от Народното събрание закон

юни 2019

7. Закон за ратификация на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране

 • Междуведомствено съгласуване

изпълнено

МФ

 • Приемане на закон за ратифициране

 Приет от Народното събрание закон за ратифициране

изпълнено

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация