Програма за подкрепа на структурни реформи

Програма наЕвропейския съюз за подкрепа на структурни реформи

На1 юли 2015 г. към Генералния секретариат на ЕК бе създадена Служба за подкрепана структурни реформи (СПСР). Службата осигурява техническа подкрепа надържавите членки (ДЧ) в сътрудничество с други служби на Комисията за създаванена институционален и административен капацитет, необходим за разработване иизпълнение на политики в подкрепа на създаването на работни места и постиганетона устойчив растеж. Службата има мандат да прилага инструмента за структурниреформи в контекста на Европейския семестър. В тази връзка, част от работата йе да подпомага изпълнението на специфичните за страните препоръки на Съвета наЕС и ефективното и ефикасно използване на структурните и инвестиционнитефондове.

Предоставянатаот СПСР техническа подкрепа за ДЧ ще се финансира от създадената за целтаПрограма за подкрепа на структурни реформи (ППСР), с финансов пакет за периода2017-2020 г. в размер на 142.8 млн. евро. Регламентът (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент ина Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за подкрепа наструктурните реформи за периода 2017 - 2020 г. и за изменение на регламенти(ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 подробно дефинира областитеза подпомагане на ДЧ, дейностите, които могат да бъдат финансирани, както иразличните форми за получаване на финансова подкрепа. Разходите са изцяло засметка на ППСР и не се изисква национално финансиране.

Държавачленка, която желае да получи подкрепа по Програмата, следва да подаде до СПСР списък сприоритизирани искания до 31 октомври на съответната година.Цялостният процес за участие в ППСР е регламентиран с Решение № 396 на МС от 20 юли 2017 г.за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурни реформи врамките на Европейския семестър . След като исканията за подкрепабъдат одобрени от СПСР, Службата съвместно със съответната институция избиратизпълнител на дейностите.

Нанационално ниво дирекция „Икономическа и финансова политика" в Министерствотона финансите е определена за Координационно звено по прилагането на ППСР, коетода осигурява взаимодействието между СПСР и националните институции.

Регламент за създаването на Програма за подкрепа на структурни реформи за периода 2017 - 2020 г. 

Решение № 396 на МС от 20 юли 2017 г. за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурни реформи в рамките на Европейския семестър  

Инструкция за попълване на форми за получаване на техническа подкрепа  

Форма 1 - заявка за подкрепа и Форма 2 - заявка за подкрепа за изпълнение на спешни мерки 

Декларация към искане за подкрепа по ППСР