Основни документи и препратки

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален съвет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка - План за инвестиции за Европа

Интернет Страница на Европейската инвестиционна банка относно ЕФСИ:

http://www.eib.org/efsi/

Интернет страница на ЕК относно Инвестиционния план за Европа:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_bg 

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси(ЕКЦИВ)

http://www.eib.org/eiah/about/index

Европейски портал за инвестиционни проекти(ЕПИП)

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html

Европейски фонд за стратегически инвестиции

Интернет Страница на Европейската инвестиционна банка относно Европейския фонд за стратегически инвестиции:

http://www.eib.org/efsi/index.htm 

Интернет страница на Европейския инвестиционен фонд относно Европейския фонд за стратегически инвестиции

http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm

ЕФСИ - въпроси и отговори от ЕИБ

Кой може да кандидатства за финансиране от ЕФСИ

Правна рамка относно ЕФСИ, ЕПИП и ЕКЦИВ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1017 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 - Европейски фонд за стратегически инвестиции

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2396 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

Други документи свързани с прилагането на ЕФСИ

План за инвестиции за Европа - нови насоки относно комбинирането на европейските структурни и инвестиционни фондове с ЕФСИ

Процедурни правила на Инвестиционния комитет на ЕФСИ за подбор на проекти

Правила, приложими към операции с инвестиционни платформи и национални насърчителни банки или институции

Други правила, методологии, стратегически насоки и други документи относно ЕФСИ

Информационен документ: какво е новото в ЕФСИ 2?

Информационна бележка: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — често задавани въпроси

Оценка на прилагането на ЕФСИ - две години след старта на Инвестиционния план за Европа

ЕФСИ - текущо състояние към края на 2016 г. (въпроси и отговори)

Оценка на Европейската Комисия относно изпълнението на целите на ЕФСИ

Оценка на Европейската инвестиционна банка относно изпълнението на ЕФСИ

Независима оценка относно изпълнението на целите на ЕФСИ

Оценка на Европейската сметна палата относно изпълнението на ЕФСИ и  необходимостта от изменение на Регламента за ЕФСИ