Резултати в България

  • По линия на Прозореца на Европейския инвестиционен фонд за финансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация към м. декември 2017 г. в България са реализирани девет трансакции на стойност 68 млн.евро, като осем са финансовите посредници, които имат сключен договор (СИБАНК, Райфайзенбанк, Райфайзен Лизинг и ПроКредит Банк, УниКредит БулБанк, Банка ДСК, Национален гаранционен фонд и Българска банка за развитие (ББР)). Очаква се в страната да се мобилизират инвестиции в размер на 923 млн. евро в 6 047 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране;
  • По линия на Инфраструктурен и иновационен прозорец са одобрени три проекта, финансирани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с подкрепата на ЕФСИ, в размер на близо 281 млн. евро, като се очаква да бъдат генерирани общи инвестиции в размер на 652 млн. евро.

Към м.декември 2017 г. общото финансиране по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в България възлиза на 349 млн. евро, като се очаква то да генерира допълнителни инвестиции в размер на 1,575 млн. евро, което нарежда страната на трето място сред държавите членки по размер на очакваните инвестиции към БВП.