Резултати в България

  • По линия на Прозореца на Европейския инвестиционен фонд за финансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация към м.май 2017 в България са реализирани девет трансакции на стойност 57 млн.евро, като осем са финансовите посредници, които имат сключен договор (СИБАНК, Райфайзенбанк, Райфайзен Лизинг и ПроКредит Банк, УниКредит БулБанк, Банка ДСК, Национален гаранционен фонд и Българска банка за развитие (ББР)). Очаква се в страната да се мобилизират инвестиции в размер на 715 млн. евро;
  • По линия на Инфраструктурен и иновационен прозорец ББР получи заем в размер на 150 млн. евро за финансиране на проекти на МСП и компании със средна пазарна капитализация в страната, като очакваният размер на привлечените инвестиции е 408 млн. евро;
  • Очакван размер на привлечените инвестиции в страната в резултат на сключените споразумения по двата прозореца на ЕФСИ - 1 124 млн. евро.

Инвестиционен план за Европа - България