Предприети действия от България

България е сред първите държави - членки на ЕС, предприели самостоятелни действия на национално ниво за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите. Предприетите стъпки включват:

  • През месец май 2015 г. бе създадена работна група за идентифициране на основните пречки пред инвестициите в страната. Изготвен бе анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите в България. На основата на анализа бяха изведени десет основни проблемни области, които се явяват и пречки пред инвеститорите. Посочените проблеми обхващат, както тези, пряко свързани с инвестиционния процес, така и по-широките проблеми на бизнес средата;
  • През месец август 2015 г. Министерският съвет одобри (с Решение № 617 от 12 август 2015 г.) анализа на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите в България, като създаде десет междуведомствени работни групи по одобрените основни проблемни области. За всяка междуведомствена група бе определено водещо ведомство, което в срок до 31.01.2016 г. да разработи детайлни и конкретни мерки по съответните проблемни области, които да доведат до подобряване на инвестиционния климат и повишаване на инвестиционната активност;
  • На база на работата на междуведомствените работни групи, Министерският съвет одобри през 2016г. План за действие, включващ 118 мерки, които адресират основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Мерките предвиждат промени в над 20 закона и съответната подзаконова рамка, като са насочени основно към облекчаване на административни процедури, ускоряване и улесняване на процеса по изграждане на техническата инфраструктура и изграждането на инвестиционни обекти, както и хоризонтални мерки по подобряване и синхронизиране на законодателния процес и процеса на стратегическо планиране;
  • На 12 септември 2016г. Министерският съвет одобри междинен доклад за изпълнението на Плана за действие към 15 август 2016 г.;
  • На 7 декември 2016г. Министерският съвет одобри междинен доклад за изпълнението на Плана за действие към 15 ноември 2016 г.;
  • На 15 март 2017г. Министерският съвет одобри междинен доклад за изпълнението на Плана за действие към 15 февруари 2017 г.;
  • На 21 юни 2017 г. Министерският съвет одобри междинен доклад за изпълнението на Плана за действие към 15 май 2017 г., и възобнови работата на работните групи, създадени с Решение 617 от 12 август 2015 г. Работните групи ще разработят допълнителни мерки за преодоляване на пречките пред инвестициите, които ще бъдат включени в Плана за действие през първата половина на 2018 г.;
  • На 13 декември 2017 г. Министерският съвет одобри междинен доклад за изпълнението на Плана за действие към 15 ноември 2017 г.