Какви действия се предприемат за преодоляване на пречките пред инвестициите?

ЕК провежда амбициозна политика, чрез която ЕС да стане по-привлекателно място за инвестиции, като се отстранят регулаторните пречки пред реализацията им.

Идентифицирането на предизвикателствата пред инвестициите и предприемането на действия за преодоляването им са част от усилията за подобряване на бизнес климата в ЕС и намаляване на бюрокрацията и регулаторната тежест, които представляват така  наречения "Трети стълб" на Инвестиционния план за Европа.