Приоритетни сектори

Научни изследвания, развитие и иновации

 • Проекти, които са в съответствие с „Хоризонт 2020";
 • Научноизследователски инфраструктури;
 • Демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях инфраструктури, технологии и процеси;
 • Оказване на подкрепа на академичната общност, включително сътрудничество с промишлените отрасли;
 • Трансфер на знания и технологии.

Развитие на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на енергийния съюз, включително сигурността на енергийните доставки, и рамките на политиката в областта на климата и енергетиката за 2020, 2030 и 2050 г.

 • Разширяване на използването или доставките на енергия от възобновяеми източници;
 • Енергийна ефективност и енергоспестяване (като се обръща специално внимание на намаляването на търсенето на енергия посредством управление на търсенето и саниране на сградите);
 • Развитие и модернизиране на енергийната инфраструктура (по-специално на междусистемните връзки, интелигентните мрежи на равнище разпределение, съхранението на енергия и синхронизирането на мрежите).

Развитие на транспортната инфраструктура и оборудване и иновативните технологии за транспорт

 • Проекти и хоризонтални приоритети, които отговарят на условията за финансиране съгласно регламенти (ЕС) № 1315/2013 и (ЕС) № 1316/2013;
 • Проекти за интелигентна и устойчива градска мобилност (насочени към достъпността, намаляването на емисиите на парникови газове, енергийното потребление и произшествията);
 • Проекти, свързващи транспортни възли с инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа.

Финансова подкрепа чрез ЕИФ и ЕИБ за образувания, които имат до 3 000 служители, със специална насоченост към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация

 • Предоставяне на оборотен капитал и инвестиции;
 • Предоставяне на финансиране на риска от самото създаване до разрастването на МСП, новите предприятия, малките дружества със средна пазарна капитализация и дружествата със средна пазарна капитализация с цел заемане на водещи в технологично отношение позиции в иновативните и устойчиви сектори.

Развитие и внедряване на информационните и комуникационните технологии

 • цифрово съдържание;
 • цифрови услуги;
 • високоскоростни телекомуникационни инфраструктури;
 • широколентови мрежи.

Околна среда и ефективно използване на ресурсите

 • проекти и инфраструктури в сферата на опазването и управлението на околната среда;
 • укрепване на екосистемните услуги;
 • устойчиво развитие на градовете и селските райони;
 • действия за борба срещу изменението на климата.

Човешки капитал, култура и здравеопазване

 • образование и обучение;
 • сектори в областта на културата и творчеството;
 • иновативни решения в здравеопазването;
 • нови ефективни лекарства;
 • социални инфраструктури, социална и солидарна икономика;
 • туризъм.