Какво е ЕФСИ

С приетия Регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти се създава Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

ЕФСИ е в основата на Плана за инвестиции за Европа. Предизвикателството пред ЕФСИ е да се прекъсне порочният кръг от недостатъчно доверие и недостатъчни инвестиции и да се използва ликвидността, с която разполагат финансовите институции, корпорациите и физическите лица във време, когато публичните ресурси са недостатъчни.

ЕФСИ е резултат от партньорството между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК) и е създаден в рамките на ЕИБ. Фондът се основава на гаранция в размер на 16 млрд. евро от бюджета на ЕС, която е допълнена с 5 млрд. евро от ЕИБ, с което общият капацитет за поемане на риск от ЕФСИ възлиза на 21 млрд.евро. ЕФСИ има потенциал да мобилизира допълнително финансиране, надхвърлящо 315 млрд. евро, през периода 2015-2017 г. Фондът функционира от месец септември 2015 г.

ЕФСИ бе създаден първоначално за срок от три години за периода 2015-2017 г. На 14 септември 2016 г. Европейската комисия публикува предложение за изменение на Регламента за ЕФСИ,  което предвижда  удължаване на срока на действие на фонда до 31 декември 2020 г. Очаква се Европейският парламент да одобри предложението през есента на 2017 г.   

Фондът мобилизира допълнителни инвестиции в реалната икономика в области като инфраструктура, образование, научни изследвания, иновации, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност и други. В неговия фокус попадат също така малките и средни предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация (в които работят между 250 и 3 000 служители). ЕФСИ е насочен към проекти, които, наред с останалите цели, насърчават създаването на работни места, дългосрочния растеж и повишаването на конкурентоспособността.

ЕФСИ е насочен към по-рискови проекти от тези, които биха били финансирани от частния сектор без наличието на гаранцията на ЕС, т.е към проекти, които не могат да се финансират единствено от частния или публичния сектор. ЕФСИ няма за цел да финансира проекти, които биха могли да получат финансиране от частния сектор, на национално равнище или чрез други схеми на ЕС, затова ЕФСИ предвижда да финансира само средно 20 % от общия размер на инвестициите, а останалите 80 % ще се осигуряват от други източници на финансиране. Идеята е ЕФСИ да не е единственият източник на финансиране.  

Според Регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции , фондът предлага широк спектър от финансови продукти, включително инвестиции в собствен капитал, дългови или гаранционни инструменти, които най-добре отговарят на потребностите на конкретните проекти. Инвестиционните платформи са опция за реализация на широкомащабни инвестиции, като те ще могат да се групират на географски или секторен принцип. Този тип платформи позволява да се постигне по-добра синергия и допълняемост между инвестициите.