Достъп до публични регистри и системи

Информационната система „Регистър на минималните помощи" (ИС РМП)

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор" към Министерството на финансите поддържа и администрира Информационна система „Регистър за минималните помощи" (ИС РМП) с оглед осигуряване на прозрачност на предоставените на територията на Република България минимални помощи и във връзка с изискванията на Европейската комисия и Регламент (ЕС) № 1407/2013 (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 360/2012 (OB, L 114 от 26.4.2012 г.).

ИС РМП се предоставя на администраторите на помощ за ползване с цел  подпомагането им като допълнителен и спомагателен източник на информация относно предоставените, както от тях, така и от други администратори на помощ, минимални помощи.

Достъп до системата имат само регистрирани потребители, на които са им предоставени съответните права. Без регистрация може да се направи единствено справка за получените от даден бенефициент минимални помощи за тригодишен период, съгласно посочените горе регламенти.

Министерството на финансите не носи отговорност за точността и актуалността на информацията, съдържаща се в ИС РМП, тъй като информацията в системата се въвежда единствено от определени администратори на помощ.

http://minimis.minfin.bg/

 

Информационната система за управление на ценни книжа (ЦК)

Тази система обхваща операциите, извършвани с всички видове ЦК - издание на външни клиенти или на МФ, и е разработена в съответствие с  Наредбата  за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Системата поддържа регистър, в който се вписват данни относно лицата, издали ценни книжа, както и количествата, серийността и поредната номерация на получените от тях ценни книжа.

Достъп до системата имат само регистрирани потребители, които имат съответните права. Публичен е само списъкът на лицата, получили одобрение за отпечатване на ценни книжа.

http://www.minfin.bg/bg/1113

 

Централен регистър на общинския дълг (ЦРОД)

Този регистър обхваща процеса по предоставяне  на информация за всички финансови задължения по смисъла на чл. 3 от Закона за общинския дълг, поети от името и за сметка на общините. В него е включена и информация, която се изисква в чл. 54, ал. 4 от същия закон. Системата няма публична част. Системата съхранява и обработва информация за емитираните общински ценни книжа, предоставените на общините заеми, издадените общински гаранции, и друга финансова информация.

Министерството на финансите към края на всяко тримесечие публикува по общини данни за дълга на общините, поет с договори за общински заеми и емисии, като данните са от Централния регистър на общинския дълг. Информацията в регистъра се вписва от оторизирани общински лица по ред и в срок, определени от министъра на финансите - при настъпване на дадено обстоятелство по дълга или най-късно до 10 число след изтичане на отчетния месец.  

http://www.minfin.bg/bg/1127

http://www.publicregisters.info/r/TZentralen_registyr_na_obshtinskiya_dylg/100380/

 

Информационната система „Благородни метали и скъпоценни камъни" (БМСК)

(Регистър по чл. 13 ал. 1 от Валутния закон)

Тази система е създадена с цел поддържане и администриране на база данни във връзка с  Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.

Достъп до системата имат само длъжностни лица, които имат съответните права. Публичен е само регистърът, съдържащ списък с фирмите регистрирани по смисъла на Валутния закон чл. 13 ал. 1.

http://bmsk.minfin.bg/Publics/PublicPage.aspx

 

Информационна система РМС 593 (ИС РМС593)

С изграждането на автоматизирана информационна система „РМС 593", държавата предоставя инструмент в ръцете на разпоредителите с бюджетни средства за бърза проверка и на практика незабавно разплащане с бенефициентите, които нямат задължения към НАП и АМ.

Системата, която Министерството на финансите предоставя на бюджетните разпоредители, НАП и АМ, е web-базирана. За достъп до нея е необходима  първоначална регистрация на оправомощени от разпоредителя с бюджет негови служители. Достъпът до системата се контролира чрез използването на електронни подписи, което позволява адекватното идентифициране по отношение на транзакцията и потребителя. Разпоредителите с бюджет имат едномесечен срок след приемането на РМС № 593 (от 20.07.2016 до 20.08.2016 г.) да уведомят Министерството на финансите за служителите, които са оправомощени да отправят уведомления и да получават информацията и актовете на органите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници" и да ги регистрират в информационна система, поддържана от МФ. При предстояща или настъпила промяна на данните на съответния разпоредител с бюджет и/или оправомощените от него служители разпоредителите с бюджет уведомяват МФ в срок до три работни дни.

https://rms593.minfin.bg/RMS593/DOS/LoginPage.aspx

http://www.minfin.bg/bg/1084

 

Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО)

В съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Устройствения правилник на Министерството на финансите дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит" (МКВО) отговаря за поддържането и актуализирането на база данни в областта на вътрешния одит в публичния сектор, в т.ч. организирането, създаването и поддържането на база данни за звената за вътрешен одит и регистър на одиторите, издържали успешно изпита за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор". С цел осигуряване на актуална информация и улесняване поддържането на посочените регистри е разработена и внедрена Информационна система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО). В информационната система може да намерите законодателството и методологията (указания, насоки, наръчници и др.), свързани с осъществяването на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор. Също може да получите информация и за звената за вътрешен одит в публичния сектор, назначените в тях одитори и информация за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор", включително сертифицираните по този ред лица.

http://fukvopublic.minfin.bg/NewsSearch.aspx?type=1

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация