Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД

С Разпореждане № 3 от 22 юли 2015 г. на Министерския съвет е учредено еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Дружеството е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет и с предмет на дейност управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Eвропейския фонд за морско дело и рибарство в България през програмен период 2014-2020 година.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД отговаря за изпълнението на финансовите инструменти, които заедно с другите форми на подкрепа, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., са част от подкрепата, предоставена на България от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) чрез оперативните програми. Създаденото дружество - Мениджър на фондовете - трябва да отговори на изискванията за добро корпоративно управление, да предприеме стъпки за ограничаване риска от политическо влияние над оперативните решения и да докаже професионален опит и квалификация на служителите за управление на финансови инструменти.

Регистрацията на дружеството и вписването му в Търговския регистър е факт от 15.10.2015 г. В съответствие с Разпореждане № 3 е определен Надзорен съвет в състав от 7 членове - представители на министерствата, които имат функции по координация, изпълнение и управление на финансовите инструменти. Надзорният съвет,  при спазване на специфичните изисквания на чл. 7, ал. 2 от Делегирания регламент № 480/2014 за притежание на подходяща професионална квалификация, експертни знания и опит при управлението на финансови инструменти, и при съблюдаване на разпоредбите на националното законодателство, избра Управителен съвет от трима членове - Валери Белчев, Иван Даков и Мартин Дановски. Те имат дългогодишен професионален опит във финансовата сфера, в това число в дизайна и изпълнението на финансови продукти; притежават задълбочена експертиза и добро познаване на корпоративния пазар и сектора на малките и средни предприятия; имат и опит в управлението на международни компании, както и в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от Европейските структурни фондове.

За осигуряване спазването на европейските изисквания бяха проведени преговори с  Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за оказване на техническа помощ, с която да се гарантира професионалното и ефективно управление на средствата от ЕСИФ и използването на възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез мобилизиране на частен такъв. В резултат на проведените преговори и в изпълнение на одобрените и подписани от правителството общи меморандуми за разбирателство с трите международни финансови институции са сключени споразумения за оказване на техническа подкрепа за създаването на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете, които се финансират по оперативна програма „Техническа помощ" и са със срок на изпълнение до 31.12.2015 година. Експертизата на ЕИБ, ЕБВР и МБВР е необходима на страната ни и се планира да  бъде използвана и през периода на изпълнение на финансовите инструменти у нас.

С експертизата от посочените институции ще се изготви системата за управление и контрол на Мениджъра на Фонда на фондовете, която включва подготовка на всички документи, необходими за функционирането на Дружеството, ще бъдат разработени инвестиционната му стратегия, както и проекти на финансови споразумения между управляващите органи и Мениджъра на Фонда на фондовете по 4-те оперативни програми, по които се предвижда прилагане на финансови инструменти.