№ 1237 Одобрение на заявка за отпечатване на книжа, които не са ценни по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, по желание на издателя им

Задължителна информация относно предоставяните административни услуги:

№ 1237 - Одобрение на заявка за отпечатване на книжа, които не са ценни по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, по желание на издателя им по чл. 11б от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Дейността на отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа" (КОЦК) е регламентирана с Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа (НУРОКЦК) /обн., ДВ, бр. 101 от 9 декември 1994 г., изм., бр. 38 от 1995 г. и 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г.,бр. 22 от 18.03.2011 г., в сила от 18.03.2011 г., бр. 60 от 07.08.2015 г., изм. бр. 66 от 10.08.2018 г., в сила от 10.08.2018 г./

Съгласно чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица одобряват/отказват да одобрят заявката за отпечатване на ценни книжа. Със заповед на министъра на финансите, функциите по чл. 14 и чл. 15 от НУРОКЦК са възложени на главния секретар на Министерство на финансите.

Звено за административно обслужване, приемащо документите, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време:

Приемна на Министерство на финансите, вход за граждани - от ул. „Г. Бенковски", стая № 1, партер

Деловодство на Министерство на финансите - ул. "Г. С. Раковски" 102

e-mail: Embedded Image

Телефонна централа: 02 / 9859 1 

факс: 02/980 68 63

Работно време: от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък

Информация за хода на преписката - тел. 02/9859 2663; 2661. 

Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

 • Лице, което иска да отпечатва образци на документи, формуляри, бланки и други удостоверителни знаци, които не са ценни книжа по смисъла на наредбата, подава до министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на книжата, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция.
 • Към заявката се прилага копие от лиценза (разрешение, удостоверение за регистрация) за извършване на съответния вид дейност, ако такъв се изисква.
 • Заявките за отпечатване се разглеждат от служители на отдел КОЦК, които осъществяват контрол за съответствие с изискванията на НУРОКЦК.
 • Въз основа на посочен от заявителя единен идентификационен код от Агенцията по вписванията, се извършва проверка по служебен път на актуалното състояние на заявителите в търговския регистър.
 • В случай, че заявката не съдържа необходимите сведения и/или документи, заявителят се уведомява писмено да предостави в едномесечен срок исканата информация и/или документи.
 • Когато издателите не са представили в срок всички необходими документи, отговорните служителите могат да изготвят отказ на заявката за отпечатване.
 • Отказите за одобрение на заявката могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването им.
 • При съответствие на представената заявка и приложените към нея документи с изискванията на НУРОКЦК, се изготвя проект на одобрение на заявката.
 • Срокът на действие на издаденото одобрение се определя съобразно срока на действие на сключените договори или на лицензите, разрешенията или удостоверенията за извършване на съответния вид дейност. Когато дейността не подлежи на специален регулаторен режим, одобрението важи до промяна в статута или наименованието на заявителя.
 • Услугата може да бъде заявена писмено - по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или по факс.
 • Услугата се предоставя в срок до 14 дни, чрез лицензиран пощенски оператор.

При издаване на одобрение за отпечатване на книжа, които не са ценни по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, по желание на издателя им, не се дължи такса.

При отпечатването под финансов контрол се дължи такса в размер на 5% от цената на готовата продукция /без ДДС/ по калкулация, изготвена от печатницата-производител, съгласно чл. 8 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 55 от 1993 г.

Сумата се превежда преди получаване на отпечатаните книжа, по сметка:

БНБ - ЦУ

IBAN - BG35 BNBG 9661 30 001484 01

BIC код на БНБ - BNBG BGSD

за Министерство на финансите

Отпечатаните книжа се получават за разпространение от упълномощени от техния издател лица.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация