Околна среда и ефективно използване на ресурсите

  • проекти и инфраструктури в сферата на опазването и управлението на околната среда;
  • укрепване на екосистемните услуги;
  • устойчиво развитие на градовете и селските райони;
  • действия за борба срещу изменението на климата.