Прозорец на Европейския инвестиционен фонд за МСП

Прозорецът за МСП, който се създава чрез част от гаранцията за ЕФСИ, има за цел специално да подпомогне малкия и среден бизнес. Той се управлява чрез ЕИФ към ЕИБ и има за задача да осигури рисково финансиране за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация (с до 3000 служители) чрез различни инструменти, осигуряващи по-добър достъп до финансиране, като фокусът ще бъде върху МСП.

Финансовата подкрепа по линия на Прозореца на ЕИФ за МСП се предоставя чрез финансови посредници, с които ЕИФ има сключен договор в съответната страна.

Допустими за финансиране предприятия са:

  • „малки и средни предприятия" (МСП) - микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията;
  • „малки дружества със средна пазарна капитализация" - образувания, които имат до 499 служители, които не са МСП;
  • „дружества със средна пазарна капитализация" - образувания, които имат до 3 000 служители, които не са МСП, нито малки дружества със средна пазарна капитализация.

Финансовите посредници в България, които имат сключен договор по линия наПрозореца на ЕИФ за финансиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация към март2017 г. са:

СИБАНК

Райфайзенбанк

РайфайзенЛизинг

ПроКредит Банк

Българска банка за развитие

Националенгаранционен фонд

УниКредит Булбанк